Fritidsolycksfallsförsäkring

Fritidsolycksfallsförsäkring är ett tillägg till hemförsäkringen. De flesta bolag som erbjuder hemförsäkring kan erbjuda detta tillägg.

Det är viktigt att skilja på en fritidsolycksfallsförsäkring å ena sidan, och en fristående olycksfallsförsäkring å andra sidan.

Fritidsolycksfallsförsäkringen har generellt lägre ersättningsbelopp, något mer begränsade villkor, men har å andra sidan klart lägre premie och kräver sällan hälsodeklaration. Fritidsolycksfallsförsäkringen är ett enkelt sätt att komplettera hemförsäkringen, men kan inte ersätta en full individuell olycksfallsförsäkring.

Ersättning utgår för försäkringsgilla skador som orsakats genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Omfattningen är begränsad till normala skador och ersättningsbeloppet kan inte ändras.

Det som ingår är i regel:

  • Medicinsk invaliditet

  • Läke- och resekostnader

  • Merutgifter för kläder, kost och logi

  • Ersättning för sveda och värk

Chatta