Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK), är ett sparkonto för den som vill investera i fonder, och andra värdepapper som obligationer och warranter. ISK-kontot har oftast ingen nedre gräns för insättningar och lämpar sig därför väl för månadssparande under en längre tidsperiod. Den som redan äger aktier, fonder eller andra värdepapper kan öppna och föra över dessa till ett ISK-konto, men denna överföring beskattas då på samma sätt som vid vanlig försäljning vilket oftast innebär 30 % av vinsten. Trots detta kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta till investeringssparkonto då sparformen har skattemässiga fördelar. Sparandet på investeringssparkontot är inte bundet utan kontoinnehavaren har rätt att när som helst ta ut kapital från kontot. Kapitalet på ISK-kontot omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet. Däremot finns naturligtvis inga garantier för värdeökning utan kapitalet som investeras är exponerat mot fondernas och aktiernas eventuella nedgång.

Beskattning av ISK-konto

Till skillnad från sparande på ett traditionellt fondkonto eller i en aktiedepå så betalar kontoinnehavaren av ISK-kontot inte skatt på den eventuella vinsten, utan tillgångarna på kontot beskattas istället med en schablonskatt. Schablonskatten beräknas genom att tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året räknas samman. Denna summa divideras sedan med fyra för att få fram det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan från 30 november året innan. På detta plussas sedan ett tillägg på 0,75 %. Detta belopp beskattas sedan med 30 %. Kontoinnehavaren behöver själv inte beräkna detta utan detta är något som sparinstitutet tar hand om.

År 2018 kommer skatteprocenten att landa på cirka 0,45 % vilket gör att sparande i ISK-konto fortfarande är skattemässigt det mest förmånliga sättet att spara i fonder och aktier. Den enda negativa aspekten är att tillgångarna beskattas oberoende av om fonderna och aktierna på kontot gått med vinst eller förlust. Däremot ger den jämna skatten en kontinuitet och förutsägbarhet i sparandet som gör att Investeringssparkontot får ses som den mest fördelaktiga sparformen för den som vill investera i aktier med en lång sparhorisont.

Andra kostnader och avgifter

De flesta banker och sparinstitut erbjuder ISK-konto utan avgift. Efter att kontot är öppnat kan innehavaren köpa aktier och fonder för de tillgångar som förts över till kontot. Fonder har ofta förvaltningsavgifter som innehavaren får betala, hur stor avgiften är framkommer i fondinformationen. Det är viktigt att komma ihåg att en hög förvaltningsavgift på sikt kan äta upp delar av eller hela fondens värdeökning. Vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper tillkommer istället en avgift kallad courtage.

Det är också viktigt att komma ihåg att investeringar i fonder och aktier inte är garanterade tillväxt och dessutom förknippade med risker. Svängningar på börsen både i Sverige och internationellt samt individuella företagsprestationer kan få kapitalet att både minska och öka i värde. Därför är den här typen av investeringar inte att rekommendera för sparare som kommer att behöva sparkapitalet inom en kortare tidshorisont. För sparare som sparar långsiktigt är dock den här typen av investeringar och ISK-konto en utmärkt och skattemässigt fördelaktig sparform.

Chatta med oss! Chatt