Inkasso

Inkasso är ett institut som har skuldindrivning som verksamhet. Om räkningar eller andra typer av skulder inte betalas inom den avtalade tiden kan den som begär in pengarna vidta inkassoåtgärder. Den som har en fordran kallas borgenär medan den som är skyldig pengar kallas gäldenär. Med inkassoåtgärder avses åtgärder mot gäldenären för att få hen att betala skulden. Det kan gälla pengar som lånats ut men inte blivit återbetalda, tjänster som inte blivit utförda eller fakturor som förblivit obetalda. Om du till exempel har fått ett lån beviljat måste du se till att betala i tid så det inte hamnar hos inkasso då detta kan få tråkiga följder. Hamnar det hos inkasso och du inte betalar går det därifrån vidare till Kronofogden och från Kronofogden kan det gå vidare till domstol för en eventuell dom. Det är med andra ord bra att planera före du handlar.

Räntor, avgifter och bestridan

Om en borgenär använder inkasso för att få in pengar från en gäldenär är gäldenären ansvarig för att betala inkassoavgiften på 180 kr. Det är också brukligt att gäldenären ersätter borgenären för eventuell dröjsmålsränta. Även om någon överenskommelse om ränta inte har gjorts kan borgenären kräva ränta enligt räntelagen. Gällande referensränta ligger på 8 %. Referensräntan har ersatt det som tidigare kallades för diskonto. Riksbanken fastställer referensräntan den 1 januari och den 1 juli varje år. Tanken är att referensräntan ska återspegla det generella ränteläget.

Om gäldenären anser att ett inkassokrav är felaktigt kan han eller hon bestrida det. Det innebär att man informerar fordringsägaren om att man anser att inkassokravet är felaktigt. Om så sker har inkassobolaget ingen rätt att driva in pengarna utan domstolsbeslut. Inkassobolaget måste då välja mellan att helt avskriva skulden eller att låta fallet gå till domstol. Extra kostnader uppstår då i form av rättegångskostnader för den som förlorar fallet. Rör det sig om ett så kallat småmål så gäller andra regler för kostnaderna.

Invändningar och tillstånd

Om man som gäldenär har invändningar mot kravet ska man vända sig till den som utfärdade inkassokravet. Man bör inte invända mot inkassokravet för att man inte kan betala, utan då ska man lämna ett förslag till uppgörelse (amorteringsplan) som inkassoföretaget kan ta ställning till. På det sättet undviker gäldenären att fallet går till domstol med onödiga kostnader som följd. Om man kan komma överens om en uppgörelse eller amorteringsplan så undviker man också att få en betalningsanmärkning. Detta gäller så länge planen fullföljs på det sätt som man kommit överens om.

Inkassoföretaget har alltid rätt att debitera en viss uppläggningsavgift vid upprättande av en amorteringsplan. Det förekommer då och då att företag utövar inkasso för sina klienters fordringar utan att de har tillstånd för det från Datainspektionen. Det är klokt att kontrollera vilka företag som faktiskt har tillstånd för inkasso i Sverige enligt Datainspektionens gällande inkassotillstånd. Kom dock ihåg att företag får handha sina egna ärenden gällande inkasso helt utan tillstånd, så länge bestämmelserna i inkassolagen följs. Inkasso kan verka krångligt men om man lär sig inkassolagen så är det inte så svårt.

Chatta