Borgenär

Detta ord brukar ofta blandas ihop med ett annat begrepp: borgensman. Även fast orden liknar varandra så är betydelsen inte alls densamma. Borgenär en den person eller företag som lånar ut pengar. Borgensman är en privatperson eller juridisk person som åtar sig ansvaret att betala ett lån ifall en gäldenär inte kan betala. En borgenär är alltså oftast en bank medan en borgensman är en privatperson. Enligt en undersökning gjord av Skatteverket tycker svenskarna att detta är det svåraste ordet inom svenskan. Enbart sju procent av svenskarna vet vad det här begreppet betyder. Trots att det är ett begrepp som förekommer i en så vardaglig sak som långivande har ordet inte satt sig i svenskars minne utan de flesta säger idag låntagare. Läs mer om vad det här begreppet innebär här nedanför.

Vem som helst kan bli borgenär

Egentligen kan vem som helst bli en borgenär. Så fort någon person lånar ut till en annan så uppstår en fodran. Borgenären är då den person som har en fodran på gäldenären, det vill säga låntagaren. Vanligtvis sker det här mellan en bank eller kreditgivare och en privatperson, men det kan också ske mellan två privatpersoner. Idag finns det ett stort utbud av borgenärer, alltså långivare, att välja mellan i Sverige.

Innan ett avtal sluts mellan en borgenär och en gäldenär om ett lån så förekommer det olika informationsinhämtningar om gäldenären. Vanligtvis görs en kreditupplysning, banken kollar vad för ägande som förekommer och vilka utgifter som finns, med mera. Allt detta läggs sedan ihop till en samlad bedömning och borgenären kommer därefter med sitt beslut om de är villiga att låna ut eller inte. Godtas gäldenären så tecknas ett avtal. Det kan också förekomma krav att en borgensman måste finnas med i avtalet.

Borgenären kan kräva en borgensman

Eftersom borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld kan denna försäkra sig på olika sätt att avtalet skrivs på ett sätt som gör att banken får in lånet för eller senare. Vanligt är att när en person vill teckna ett bolån så kan en anhörig kliva in som borgensman som är den person som betalar in en räkning ifall gäldenären inte kan betala. Det här är förstås en plan b eftersom målet är att gäldenären alltid ska betala, men för borgenären är det viktigt att se att lånet alltid betalas in – oavsett från vem det är.

Om man kliver in som borgensman ska man vara medveten om att det är ett juridiskt bindande avtal som inte kan brytas. Borgenären kan alltså komma att kräva pengar från borgensmannen om inte gäldenären kan betala. Det innebär att borgenären kan kräva ut allt som går av finansiellt värde eftersom det juridiskt sett inte finns någon skillnad mellan gäldenären och borgensmannen. Det här sker enbart när gäldenärens finansiella situation redan är utmätt och inte kan betala av lånet på något sätt mer.

Chatta