Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en statlig myndighet. Faktum är att Riksbanken grundades redan 1668 och är därmed världens äldsta ännu aktiva centralbank. Riksbanken är huvudansvarig för allt som har med svensk penningpolitik att göra, och målet är att upprätthålla ett stabilt värde på den svenska kronan. De vidtar också åtgärder för att garantera ett säkert och effektivt betalningsväsende och förnyar exempelvis transaktionsmetoder eller betalningsmedel i detta syfte. Förutom att ge ut sedlar och mynt, som under de senaste årens uppgradering av vårt penningsystem, fastställer man också reporäntan, eller styrräntan, som är bärande i relation till marknadsräntor. Reporäntan är Riksbankens bästa verktyg för att kontrollera inflation och ekonomisk tillväxt, och andra svenska bankers räntor måste förhålla sig till hur den ligger. Sveriges Riksbank leds av en direktion som består av sex ledamöter, varav en är riksbankschef.

Vårt högsta nationella bankväsende

Som nämndes i inledningen är alltså Riksbanken en myndighet under Sveriges riksdag och därför en del av svenska staten. Chefen för riksbanken utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur består av 11 ledamöter utsedda av riksdagen. Det är dessa ledamöter som utser de sex personer som ingår i direktionen, där en av dem blir Riksbankschef medan de andra fem tituleras Vice Riksbankschef. Institutionen är därmed demokratiskt utsedd och chefen, direktionen samt ledamöterna väljs vart femte eller sjätte år. Nuvarande Riksbankschef är Stefan Ingves som innehaft ämbetet sedan 2006.

Under de senaste två åren har Riksbankens stora projekt varit att byta ut samtliga svenska sedlar och mynt, då några av sedlarna varit i omlopp i 25 år. Genom att byta ut sedlar och mynt motverkar man användandet av förfalskade sedlar, med nya vattenstämplar och märkningar på sedlarna. Det är inte Riksbankens uppgift att styra hur mycket kontanter som används utan de producerar helt enkelt den mängd av sedlar och mynt som det finns en efterfrågan på. Ett framtida projekt för Riksbanken är en möjlig introducering av en elektronisk krona.

Så kontrollerar Riksbanken ekonomin

Det huvudsakliga målet för Riksbanken är att upprätthålla ekonomisk stabilitet i relation till globala och nationella svängningar. Genom att stå utanför Euro-gemenskapen har Sveriges centralbank kunnat balansera värdet på kronan genom att sänka reporäntan och skydda landet från deflation under de år av finanskriser under 2000-talet. Sänkningen av reporäntan har dock nått sitt historiskt lägsta värde och ligger för närvarande på minus. Att ha en negativ ränta minskar värdet på den svenska kronan och gör valutan mindre attraktiv för investerare.

Det spås att Riksbanken inom kort kommer att börja höja styrräntan, vilket kan ha stora ekonomiska biverkningar av både positiv och negativ sort. Övergången kommer ske långsamt för att skydda både privatpersoner och banker i tider av ekonomisk instabilitet. Riksbankens agerande kan vara svårt att sätta sig in i, och deras arbete är mycket komplext. Man kan säga att deras arbete är mest framgångsrikt när svenska folket inte märker av dem – så länge vår ekonomi är stabil kan man säga att Riksbankens styrelse gör bra ifrån sig.

Chatta