Ansvarsskydd

Detta moment återfinns i de flesta konsumentförsäkringar. Skyddet täcker skador som du orsakar på tredje parts liv och egendom.

Exempel på ansvarsskydd är trafikförsäkringen i din bilförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla skador som du i egenskap av fordonsägare kan orsaka på liv och egendom. Om du ställs ansvarig för en skada genom exempelvis rättsligt beslut, så kan ansvarsskyddet täcka ett skadestånd du åläggs att betala, om kraven för att försäkringen ska gälla i övrigt är uppfyllda.

Du har även ett ansvarsskydd i din hemförsäkring, som ersätter skador du orsakar som privatperson. Det finns även ansvarsskydd i villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen som gäller för dig i egenskap av fastighetsägare, om till exempel ett träd faller från din tomt och skadar annans liv eller egendom.

Ansvarsskyddet i en fordonsförsäkring ersätter skador du orsakar i egenskap av fordonsägare, och i en båtförsäkring skador du orsakar i egenskap av båtägare.

Ansvarsskydd gäller generellt, men undantag finns om du orsakat skada med uppsåt eller i samband med brottslig handling.

Ansvarsskyddet har ofta generellt höga nominella maxbelopp, ofta på flera miljoner kronor.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Chatta