Denuntiation

Ett skuldebrev kan överlåtas mellan olika kreditgivare, trots att det skrivs till en specifik juridisk person. En sådan överlåtelse innebär alltså att skulden får en ny fordringsägare och för att en sådan ska ske krävs en så kallad denuntiation. Denuntiation innebär att en underrättelse om överlåtelsen skickas till gäldenären så att denna vet vem skulden ska betalas till. Sker ingen underrättelse är inte överlåtelsen laglig. Lånevillkoren får inte heller bli sämre för gäldenären i och med skiftet av kreditgivare. Dessa regler gäller oftast skulder i rena pengar men även när en person exempelvis är skyldig att återlämna en produkt eller andra fordringar. När bytet sker så behöver det inte vara skriftligt eller muntligt. Det bästa är att det görs skriftligt så att gäldenären vet om det, dessutom är det lättare att bevisa att det skett.

Gäller det endast pengar?

Vanligtvis så handlar det om krediter men kan även handla om fordran på något annat. Det kan därmed vara en produkt som ska återlämnas eller en person som ska återbetala ett lån. Gäldenären kan inte motsätta sig överlåtelsen av skulden om skuldebrevet gått igenom de lagar som krävs. Om lånevillkoren försämras så kan man överklaga på grund av att den nya borgenären inte får ändra på dem när det gäller enkelt skuldebrev. Om borgenären redan fått betalt så behöver inte gäldenären betala om den gjorts före denuntiation skett.

Förvärvaren måste vara säker på att dennas skuldebrev är skyddat mot överlåtarens borgenär och därför krävs det att gäldenären blir underrättad om överlåtelsen. När ett skuldebrev byter ägare så kallas det överlåtande eventuellt att det säljs. När man får ett skuldebrev så står det att summan betalas av innehavaren i stället för ett namn. Om betalningen redan skett till fel borgenär så får den nya borgenären som inte fått in sina pengar istället vända sig till överlåtaren som inte varit ärlig med betalningen.

Vad gäller vid skuldebrev

Det finns inget formkrav på vilket sätt en överföring av ett borgensåtagande måste gå till. Det som krävs är att långivaren går med på att den som tar över ersätter dig som borgensman. Detta är inte något som du och någon annan kan komma överens om utan att långivaren medgivit att det är okej. Även om det inte finns någon lag på att detta ska vara skriftligt så är rådet att göra detta ändå, helst av alla tre parter, så ingen tvist uppkommer senare.

Ett skuldebrev kan i vissa fall kallas för revers och får endast handla om pengar. När man tar ett så skrivs ett skuldebrev och det är alltid löpande när det gäller privatlån. Borgenären kan låna ut pengar muntligt och få ett löfte om återbetalning eller så gäller ett skuldebrev. Ett muntligt avtal har samma löfte som ett skriftligt, men när det kommer till att bevisa lånet så föredras ett skriftligt. Finns det ett löpande skuldebrev som kan överlåtas så är det innehavaren av skuldebrevet som är betalningsansvarig när löptiden går ut.

Chatta