Anställningsform

Sverige utmärker sig internationellt genom sin relativt långa tradition av att via lagstiftning skydda arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Central i detta sammanhang är är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som reglerar ett stort antal aspekter av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. En av de viktigaste av dessa aspekter är vilken anställningsform som är aktuell i ett visst anställningsavtal. Vilken anställningsform som du omfattas av bestämmer till viss del vilka rättigheter och skyldigheter som åligger dig som arbetstagare respektive din arbetsgivare. Många av de viktigaste aspekterna av din anställning berörs, som exempelvis möjligheterna att säga upp dig. Det finns idag ganska många olika anställningsformer. De huvudsakliga är dock tillsvidareanställning, visstidsanställning, provanställning och projektanställning. För dig som anställd är det framförallt just din anställningstrygghet som berörs, snarare än din lön eller andra rättigheter.

Arbetsgivare behöver ibland flexibilitet

En stor fördel med det traditionellt starka anställningsskydd som har gällt i Sverige är den stabilitet och förutsägbarhet det skapar för arbetstagaren. Med detta följer dock en nackdel för arbetsgivaren, som måste göra sig ett mycket stort åtagande vid varje anställning eftersom avsked har varit mycket svårt att åstadkomma. Till stor del för att underlätta denna börda har alternativa anställningsformer utarbetats av lagstiftaren. Tillsvidareanställning är det juridiska namnet på det vi till vardags kallar fast anställning. Med en sådan följer ett mycket starkt anställningsskydd. En visstidsanställning ges istället med en definierad tidsbegränsning. Du blir bara anställd under en viss tid.

När denna tid löper ut, löper också anställningen ut. En relativt färsk anställningsform i Sverige är provanställningen. Det är en inledande period under en anställning, under vilken arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren på relativt enkla grunder. Detta för att förmå arbetsgivare att våga ta risker med sina anställningar i större utsträckning, eftersom de får utrymme att ångra sig. Om uppsägning inte meddelas under provanställningen övergår den automatiskt till en anställning med fullt anställningsskydd. En projektanställning liknar till stor del visstidsanställningen, men begränsas genom att ett visst projekt definieras, snarare än en tidsgräns. När projektet slutförs upphör anställningen.

Eftersom det starka anställningsskyddet medför långsiktiga risker vid varje anställning, har bemanningsföretag hittat en stark marknad i Sverige. När du får ett jobb via ett bemanningsföretag är du i en formell mening anställd av bemanningsföretaget, snarare än det företag du jobbar hos. Detta företag hyr dig av bemanningsföretaget. Det medger att företaget som hyr dig egentligen inte har anställt dig och således inte har något arbetsgivaransvar för dig, vilket istället bemanningsföretaget har. Företaget du jobbar för kan alltså göra sig av med dig och den kostnad du innebär snabbt och enkelt.

Detta förfarande har fått stark kritik för att vara ett försök att kringgå svensk lagstiftning kring anställningsskydd. Å andra sidan ser många bemanningsföretagen som en stor tillgång eftersom de möjliggör arbetstillfällen som annars vore för riskabla för arbetsgivare att erbjuda med fullt anställningsskydd. Genom att vara medveten om vilken anställningsform du omfattas av kan du ha bättre koll på vilka rättigheter och skyldigheter du och din arbetsgivare har gentemot varandra. När och på vilka grunder kan du egentligen sägas upp? Att veta var sådana gränser går kan ge dig stor trygghet på din arbetsplats.

Chatta med oss! Chatt