Försäkrat intresse

Försäkrat intresse innebär i skadeförsäkring en koppling mellan försäkrat objekt och objektets laglige ägare. En försäkring gäller för det intresse som består i att värdet av en försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat.

Den försäkrade egendomen vid skadeförsäkring skall ha rätt försäkringstagare, nämligen ägaren. Försäkringsbolaget kan göra en utredning vid ett skadeärende för att reda ut om principen om försäkrat intresse följts. Om principen har frångåtts kan försäkringsbolaget sätta ned eller helt neka ersättning.

Chatta