Överlåtelseavtal

Ett överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som ska skrivas på när en egendom ska byta ägare. Avtalet ska innehålla information om vilken egendom det gäller och vilket pris den har. En överlåtelse kan ske genom försäljning, som en gåva eller som ett byte och äganderätten går då över till en annan person. Det kan också ske genom arv från ett testamente. Om överlåtelsen sker som en gåva betalas ingenting för egendomen utan den lämnas då bara över, men ett gåvobrev med information måste skrivas, där bland annat givare och mottagare ska stå med. Beroende på hur överlåtelsen sker finns det olika typer av avtal att använda. Syftet med ett överlåtelseavtal är att de som äger egendomen ska kunna bevisa att det är deras egen och att de står som ägare.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

När en bostadsrätt byter ägare så sker en överlåtelse och en annan person tar över ägandet. När det gäller bostadsrätt är det dock inte själva lägenheten i sig som överlåts, utan det är nyttjanderätten till boendet som säljs eller lämnas över. Man kan inte äga en lägenhet rent fysiskt utan det är bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. I vissa fall tas även en överlåtelseavgift ut. Lämnas lägenheten över genom en gåva måste den nya personen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om gåvan bara avser en viss del av lägenheten kan ett medlemskap nekas då man bara äger en del av lägenheten.

Ett gåvobrev måste innehålla vem som är gåvogivaren och vem som ska motta gåvan. Även lägenhetsnummer, hur stor del som ges bort, vilken dag tillträde äger rum, vilket datum avtal skett, underteckning av alla inblandade och gåvogivarens nya adress. En överlåtelse kan även ske via arv när en bostadsrättsinnehavare avlidit och en bouppteckning görs. Då delas egendomen upp bland arvtagare och om arvtagaren inte är medlem i bostadsrättsföreningen måste en ansökan om detta göras. En lägenhet kan även lämnas över genom bodelning mellan makar.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt är ett skriftligt avtal som reglerar överlåtelsen av nyttjanderätten till en bostadsrätt. När en bostadsrätt byter ägare så sker en överlåtelse och en annan person tar över ägandet. Det kan ske genom försäljning, gåva, byte, arv eller bodelning - men kom ihåg att gåvobrev och ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen kan krävas.  

Information på överlåtelseavtal

På ett överlåtelseavtal finns det viss grundläggande information som måste vara med för att avtalet ska vara giltigt. Det som ska vara med är följande: personuppgifter, på både säljaren och köparen. Är det flera personer som äger bostaden måste samtliga skriva under. Även en underskrift från samtliga krävs. Det behöver också finnas en tydlig beskrivning om vilken egendom det är som ska överlåtas, samt till vilket pris den överlåts. Datum som avtalet skrevs under på ska också finnas med samt vilka villkor det är som gäller om överlåtelseavtalet skulle vara bristfälligt utformat kommer det att anses som ogiltigt.

Om någon av parterna då vill bryta avtalet måste detta ske inom två år eftersom avtalet annars kommer att anses vara giltigt ändå. För att undvika att detta sker och att överlåtelseavtalet blir förklarat som ogiltigt kan det vara en god idé att ta kontakt med en jurist som hjälper en med detta då de vet exakt vad som behöver finnas med på avtalet. Detta är särskilt viktigt om det är en dyrare egendom.

Chatta