Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har getts från någon till en annan. Gåvobrevet har också oftast villkor som ingår för att styra upp hur gåvan ska hanteras. Ett exempel är när ett gåvobrev ges där det står hur gåvan (det kan vara en fastighet, kapital eller annat) ska skötas av nästkommande generation eller av en stiftelse. Detta kan i sin tur då leda till att stipendiater kan få stipendium eller att forskare kan få anslag – om gåvobrevet antyder att gåvan ska användas för detta. Gåvobrevet har därför en stor betydelse för hur en verksamhet ska styras. Till exempel en stiftelse som skapas utifrån vad som står i detta dokument måste alltid styra sin verksamhets beslut utifrån vad som står i gåvobrevet eftersom det anses vara styrinstrumentet. Läs mer om detta längre ner.

Så här skapas ett gåvobrev

Ett gåvobrev ges oftast för att en person vill att en gåva ska överlåtas på rätt sätt genom en viss reglering. Vanligt kan vara att en gåva enbart får ges när en person har uppnått en viss ålder, eller att gåvan enbart ska ges till en viss person eller en juridisk person. Det är viktigt att skriva med i gåvobrevet om en gåva ska anses vara en enskild egendom, vara förskott på arv, eller om det finns andra krav på gåvan.

En enskild egendom gör till exempel att en gåva tillhör en enskild person även om exempelvis en skilsmässa händer för mottagaren. Ett gåvobrev måste innehålla en mottagare och en givare som båda skriver under dokumentet med namn, datum, ort och en specifikation vad som överlämnas. Detta är likadant oavsett om det är en stor summa pengar, en klocka, en bil eller något liknande. Om en tomt eller fastighet överlämnas måste dock signeringen bevittnas av en tredje person men normalt sett behövs inte detta.

Villkor och registrering

I vissa fall behöver en gåva registreras. Detta behövs när en gåva ges mellan makar eller om gåvan innehåller en fastighet. Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket genom att man lämnar in gåvobrevet. Detta gäller dock inte för alla gåvor utan bäst är det att man kollar upp med Skatteverket innan vad som behöver registreras. Om gåvan innehåller en fastighet behöver en ny lagfart upprättas. Det är ett dokument som visar vem som äger en fastighet. Detta görs hos Lantmäteriet och innebär en viss kostnad.

Vanligast brukar ett gåvobrev innehålla en viss summa pengar som ska gå från förälder till ett barn när barnet blir myndigt. Då står det tydligt i gåvobrevet att barnet måste uppnå myndig ålder innan barnet får tillgång till pengarna. Andra villkor kan exempelvis vara att gåvan inte får ges vidare eller säljas inom en viss period från att gåvan har mottagits. Däremot finns det inga skattemässigt gynnsamma fördelar eller nackdelar med att upprätta ett gåvobrev varken för mottagaren eller givaren.

Chatta