Bodelning

När två gifta makar delar upp egendomen mellan sig kallas det för bodelning. Bodelning kan ske under äktenskapet eller vid äktenskapsskillnad, antingen på grund av att en av makarna dör eller med anledning av skilsmässa. Det är giftorättsgodset som delas upp och all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Enligt huvudregeln ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna men av vissa skäl kan huvudregeln frångås. Ett sådant exempel kan vara om uppdelningen betraktas som oskälig på grund av att makarna varit gifta så pass kort tid. Om makarna inte kan enas om hur de ska bodela kan de ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses av tingsrätten. Samma regler för förfarandet gäller vid registrerade partnerskap så väl som vid äktenskap. Det är också möjligt för sambor att bodela och det finns speciella lagar om samboförhållanden som reglerar detta.

Giftorättsgods eller enskild egendom

All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska således tas med i bodelningen. Det innebär att bodelningen i praktiken kommer att beröra det mesta av egendomen inom äktenskapet. För att viss egendom ska vara enskild måste det stå i ett gåvobrev, om egendomen var en gåva, i ett testamente eller i ett äktenskapsförord att egendomen skulle vara enskild egendom. Pengar från försäljning av enskild egendom fortsätter vara enskild egendom men avkastning på enskild egendom blir giftorättsgods. Tumregeln är att ingenting automatiskt blir enskild egendom utan att detta måste anges i exempelvis ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Vissa privata saker, som exempelvis personliga presenter som inte är kopplade till en föreskrift om enskild egendom, i till exempel ett gåvobrev, kan respektive make få behålla trots att det inte är enskild egendom. Egna klädesplagg och smycken anses också vara sådan egendom som kan undantas från bodelningen, om än i skälig omfattning. Även fritidsutrustning kan räknas hit, om den har använts uteslutande för den ena partens bruk. Dyrbara hobbyföremål som exempelvis kamerautrustning eller golfklubbor ska däremot tas med i bodelningen.

Såhär gör du för att bodela

Bodelning ska genomföras skriftligen och dokumentet ska skrivas under av båda parterna. På internet finns flera mallar som du kan ladda ned och använda när du bodelar. Det är starkt rekommenderat att bodela och det går att göra i efterhand. Ibland kan det dock bli komplicerat att bodela i efterhand så det allra bästa är att göra det så snart som möjligt. Börja med en uppteckning av den sammanlagda egendomen, som utgår från förhållandena på brytdagen eller dödsdagen. Därefter sker en andelsberäkning och sedan fördelas egendomen. Slutligen skriver båda parterna under ett avtal som anger hur bodelningen gått till.

Det är viktigt att komma ihåg att vid bodelning delas inte bara makarnas egendom upp utan även deras skulder. Därför kommer skulderna att inverka på bodelningen. Varje make har rätt att ta av sin andel giftorättsgods för att betala sina skulder och denna regel finns till för att skydda borgenärerna som makarna är skyldiga pengar. Precis som för egendomen gäller för skulderna att respektive part ska gå ur bodelningen med lika mycket pengar. Däremot kan bodelningen aldrig sluta på en negativ summa utan i de fall där en makes skulder överstiger andelen giftorättsgods blir slutsumman noll.

Chatta