Hyresbortfall

Med hyresbortfall menas att en bostad helt eller delvis blir obrukbar efter en skadehändelse som är försäkringsgill, om den delen av bostaden varit uthyrd vid skadetillfället.

Momentet hyresbortfall ersätter då det ekonomiska hyresbortfall som försäkringstagaren enligt lag är skyldig att sätta ner hyran med för hyresgästen om hyresgästen måste evakueras under en tid.

Även övriga nödvändiga och skäliga merkostnader för till exempel kost och logi som kan uppstå kan ersättas genom detta moment.

Chatta