Män lånar nära tre miljarder kronor mer än kvinnor

Män tar både fler och större lån än kvinnor. Nära 6 av 10 låntagare är män, och män har lånat för över 8 miljarder kronor under de senaste två åren – ett belopp som överstiger kvinnors med 3 miljarder kronor. Män lånar oftare till fordon, bostad och investering i eget företag. Kvinnor är mer försiktiga i sitt lånande, tar större andel omläggningslån och lånar oftare till vård och studier.

Publiceringsdatum 2019-06-25

Zmarta har gjort en djupdykning i Lånebarometern 2019 för att kartlägga hur lånebeteenden och mönster skiljer sig mellan män och kvinnor.

Innehållsförteckning

• Hur män och kvinnor lånar pengar i Sverige

• Män tar fler och större lån

• Kvinnor lånar sparsamt – och dyrt

• Män lånar mer till bil, bostad & bröllop - Kvinnor till vård & studier

• Skillnader i lånebeteende på olika platser i Sverige

Hur män och kvinnor lånar pengar i Sverige

Hur vi lånar pengar i Sverige skiljer sig tydligt mellan olika grupper. Var vi bor, vår ålder, vår sociala status och hur vår ekonomi ser ut är alla faktorer som påverkar vårt lånebeteende. Men en särskilt tydlig skillnad går att se i hur män och kvinnor lånar pengar.
Män är till exempel klart överrepresenterade som låntagare, och lånar generellt sett högre belopp oavsett syfte till lånet.

Baserat på siffror från de senaste två årens Lånebarometer kan vi se att nära 6 av 10 låntagare i Sverige är män. Män tar i snitt cirka 27 500 kr, eller 17 %, högre lån än kvinnor gör. Totalt sett har män lånat för över 8 miljarder kronor under perioden,vilket överstiger kvinnors samlade lånebelopp med 3 miljarder kronor.

Män tar fler och större lån

Män i Sverige är generellt mer benägna att låna pengar än kvinnor, och lånar gärna större belopp. Män står för nära 60 % av lånen som tas i Sverige, och av dessa är 62% konsumtionslån och 37 % omläggningslån.

Det genomsnittliga lånebeloppet för män är 119 303 kr för konsumtionslån och 296 552 kr i omläggningslån.

Jämfört med snittlånet för kvinnor så tar män nära 30 % större konsumtionslån, och över 18 % större omläggningslån. I lite mer detalj kan man säga att män i snitt köper cirka 18 % dyrare bilar, lägger 39 500 kr mer på bostäder, investerar 28 % mer i sina företag och samlar lån och krediter som är 45 500 kr större än vad kvinnor gör.

Kvinnor lånar försiktigt

Kvinnor är mer försiktiga i sitt lånande. Kvinnor i Sverige tar färre lån, lånar till lägre belopp och tar även en större andel omläggningslån. Kvinnors lån är även dyrare i snitt på alla platser i landet utom ett.

Nära 58 % av kvinnors lån är konsumtionslån och 42 % omläggningslån. Lånebeloppen är i snitt 92 063 kr för konsumtionslån och 250 879 kr för omläggningslån. Även om män har tagit 20 % fler omläggningslån under perioden så är skillnaden signifikant i förhållande till mäns lånebeteende. Ett lägre antal lån, tillsammans med högre benägenhet att samla lån och krediter - och alltsammans till tydligt lägre belopp – visar på större försiktighet kring ekonomin jämfört med männen.

Män lånar till företag, fordon & bröllop - Kvinnor till vård & studier

De vanligaste ändamålen för konsumtionslån i Sverige är bostadsrenovering, inredning och köp av bil, båt eller MC. Totalt sett tar män fler konsumtionslån till de allra flesta ändamålen. Men det finns några områden som särskilt utmärker sig i mäns och kvinnors lånebeteende.

Män tar till exempel lån i betydligt högre utsträckning än kvinnor när det gäller investering i eget företag, lån till bil, båt och MC, och bröllopslån. Det finns också tre ändamål som kvinnor lånar till i högre utsträckning än män, vilka är sjukvård / operation, tandläkare och studier.

Män lånar 2,4 gånger så ofta till investering i eget företag

Män lånar 2,4 gånger så ofta till investering i eget företag.
Den största skillnaden syns i lån för investering i eget företag. Cirka 5,3 % av lån som män tog under 2017 – 2018 gick till investering i eget företag, och sammanlagt lånades 31 107 500 kr. Det är hela 2,4 gånger fler än kvinnors investeringslån.

Snittbeloppet för detta ändamål är 215 352 kr för män, vilket är nära 30 % större än kvinnors snittlån på 168 171 kr.

Män tar dubbelt så många lån till bil, båt och MC

Trots att lån till fordon hör till de vanligaste lånen för båda grupperna utmärker sig männen i antalet lån som går till detta ändamål. Män tar nämligen mer än dubbelt så många fordonslån jämfört med kvinnor, och till nära 18 % större belopp.

Nära 24 % av lån som togs av män under 2017 – 2018 gick till bil, båt eller MC, att jämföra med 16 % för kvinnor. Snittbeloppet för ett fordonslån ligger på 123 674 kr för män, att jämföra med 104 964 kr för kvinnor.

Män lånar dubbelt så ofta till bröllop

Det är nära dubbelt så vanligt att män står för fiolerna vid bröllopet – åtminstone när det kommer till lånandet. Män står som huvudsökande, och allra oftast enda sökande, i 68 % av lånen till detta ändamål.

Män slår också på större i sin bröllopsplanering, med ett snittlån nära 30 % större än kvinnors. Totalt lånades 131,1 miljoner kronor till bröllop under de senaste två åren, och 96,3 miljoner, eller 73 % av lånebeloppet togs av män.

Kvinnor tar två tredjedelar av lån till sjukvård & operation

Kvinnor tar nära dubbelt så många lån till sjukvård och operation jämfört med män. Totalt har svenska kvinnor lånat 37,4 miljoner till Sjukvård & Operation, vilket är nära 37 % större än männens lån på 27,3 miljoner. Men skillnaden beror endast på att kvinnor tagit fler lån, för även här lånar männen större belopp. Kvinnor lånar i genomsnitt cirka 60 900 kr till sjukvård / operation, jämfört med män som lånar 79 900 kr, vilket är ett snittbelopp 31 % större kvinnors.

Nästan en tiondel av kvinnors konsumtionslån går till tandläkare

Kvinnor lånar till tandläkarkostnader dubbelt så ofta som män. Sjukvård / Operation anges som ändamål i 3,3 % av kvinnors lån, att jämföra med 1,3 % av männens lån under samma period.

Av de 2 598 lån som gick till detta ändamål stod kvinnor för två tredjedelar, eller 1 537 lån. Snittlånet för detta ändamål är 27 294 kr för kvinnor, men även här tar män större lån med ett snittlån på 31 603 kr.

6 av 10 konsumtionslån för studier tas av kvinnor

Det totala antalet lån som gått till studier via Zmartas plattform är ganska liten, och utgör endast 1,21 % av förmedlade konsumtionslån. Men detta är ett av de få ändamål som kvinnor lånar till i högre utsträckning än män. Nära 60 % av lånen till studier tas av kvinnor, och snittbeloppet är 53 500 kr.

Trots att män tar färre lån till detta ändamål lånar de även här till större belopp, med ett snittlån på 67 700 kr, eller 14 200 kr mer per lån.

Lokala skillnader i mäns och kvinnors lånebeteende

Att män lånar mer är sant för alla platser i Sverige. Män tar både fler och större lån oavsett vilket län vi tittar på, även om vi kan se en del regionala skillnader i landet.

Män lånar mer på Gotland och i Örebro

Sett till lånebelopp sticker särskilt Gotland och Örebro län ut. I dessa län är mäns snittlån 30 % över kvinnors, vilket innebär ett snittbelopp som är 40 400 kr större på Gotland och 43 411 kr i Örebro.

Mäns totala lånebelopp i dessa län överstiger kvinnors med cirka 45 % på Gotland och 70 % i Örebro. På Gotland, som är Sveriges minsta län sett till befolkning, har män lånat totalt 36,8 miljoner kr, vilket är 11,5 miljoner mer än kvinnors lånebelopp. I Örebro uppgick det samlade lånebeloppet till nära 251 miljoner, vilket är cirka 104 miljoner mer än kvinnornas 147 miljoner i lånebelopp.

Män lånar mindre i Jönköping och Kronoberg

Skillnaden i lånebelopp är som minst i Jönköping och Kronoberg, där män endast lånar 8 % respektive 10 % större belopp.

Däremot är det i dessa län, tillsammans med Västerbotten, som allra störst andel av låntagare är män. Kronoberg toppar listan med nära 50 % fler manliga låntagare. I Västerbotten och Jönköping är det cirka 44 % respektive 42 % fler manliga låntagare.

Högst snittlån för män i Uppsala och Kronoberg

Allra högst snittlån står män i Uppsala och Södermanlands län för. I Uppsala togs nära 33 % fler lån av manliga låntagare, till ett snittbelopp om 194 146 kr. I Södermanland var snittlånet 193 807 kr, och män tog lån i 30 % högre utsträckning. Dessa snittlån överstiger snittet för riket med 7 965 kr respektive 7 626 kr.

Kvinnor lånar mest i Stockholm och Kronoberg

Kvinnor lånar istället högst belopp i Stockholms och Kronobergs län – två län med förhållandevis små skillnader i lånebelopp mellan manliga och kvinnliga låntagare.

I Stockholm är kvinnors lånebelopp i snitt 171 913 kr, vilket överstiger snittlånet för kvinnor i riket med 8 % . I Kronoberg uppgår kvinnors snittlån till 167 861 kr, vilket är 9 059 kr över kvinnors snittlån i Sverige.

Allra lägst snittlån för kvinnor ser vi i Jämtlands och Gotlands län. Snittlånet för kvinnor i Jämtland ligger på 124 850 kr, vilket är cirka 22 % lägre än snittet för riket. På Gotland ligger snittlånet på 133 321 kr, vilket är cirka 26 % lägre än rikssnittet för kvinnor.

Om undersökningen
Statistiken som presenteras är baserad på lån som förmedlats via Zmartas plattform under perioden 2017 – 2018. Datan är hämtad från Zmartas Lånebarometer 2019, och kan ses som en förlängning av den rapporten där vi tittar närmre på vissa segment av befolkningen för att rapportera mer detaljerad data.

Rapporten belyser inte bostadslån eller sms-lån, utan fokuserar på enbart konsumtionskrediter utbetalda från etablerade långivare efter genomförd kreditprövning. Bostadslån samt studielån från CSN ingår inte i begreppet men lån till studier som inte är studiemedelsberättigade klassificeras ofta som konsumtionskrediter.

Den analys och sammanställning som gjorts för att producera Zmartas lånebarometer 2019 har gjorts med stor noggrannhet. Zmarta kan dock inte garantera korrektheten i samtliga observationer eller slutsatser. Vi reserverar oss därför för eventuella felskrivningar.

Chatta