Hemförsäkring

Vad ingår i hemförsäkringen?

2022-10-05 Angelica Lindberg
Vad ingår i hemförsäkringen?

En hemförsäkring täcker det mesta inom hemmets fyra väggar, inklusive du och alla som bor där. Den erbjuder bland annat skydd mot skadegörelse på och stöld av din egendom samt skydd för dig och din familj mot id-kapning och överfall. Nedan kan du läsa mer om delar som kan ingå i din försäkring. I artikeln kan du läsa om delar som ingår i nästan alla hemförsäkringar. Dock kan både innehåll och villkor variera mellan olika försäkringsbolag. Två nyare moment i hemförsäkringar är id- och mobbningsskydd - dessa två försäkringar är inte en självklarhet hos alla bolag ännu men förväntas bli närmaste åren.

Detta ingår i hemförsäkringen:

Egendomsskydd

Hemförsäkringens egendomsskydd ger ersättning om din lösa egendom skadas eller stjäls. Skyddet gäller oavsett om du förvarar dina saker i eller utanför hemmet, men när det gäller stöldbegärliga saker, såsom mobiltelefoner, kameror och datorer, brukar försäkringsbolagen ha extra krav på aktsamhet. Ett exempel skulle kunna vara att du kan få ersättning för kläder som blir stulna vid ett inbrott i din bil, men inte för en dator som stjäls vid samma tillfälle.

Drulleförsäkring

Överlag gäller viss aktsamhet för att egendomsskyddet ska ge ersättning för förstörda eller borttappade saker. Vill du skydda ditt lösöre ytterligare, kan du därför teckna det mycket vanliga tillägget “drulle” som skyddar när något händer med dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Hos många försäkringsbolag finns det idag även möjlighet att teckna ett tillägg för hemelektronik för dig som har dyr elektronik i hemmet.

Lösöresbelopp

Det är på grund av egendomsskyddet som du anger ett lösöresbelopp när du tecknar en ny hemförsäkring. Du anger helt enkelt det sammanlagda värdet på dina saker. Visar det sig att du angett helt fel belopp, riskerar du att bli felaktigt ersatt vid en skada. Du kan till exempel bli ersatt med halva värdet av din TV efter en brand, om du angett ett lösöresbelopp som faktisk bara täcker halva ditt lösöre, även om TV:n i sig inte överstiger beloppet du angivit.

Ersättning för det som är hyrt eller lånat

Även hyrda och lånade saker omfattas av din hemförsäkrings egendomsskydd. Det ger nämligen ersättning för de saker som tillfälligt används av dig som försäkringstagare. Men precis som för dina egna saker, gäller viss aktsamhet. Dessutom finns det begränsningar, exempelvis om du hyr dyra maskiner eller fordon. Detta är anledningen till varför du behöver teckna en separat försäkring när du till exempel hyr en bil.

Flyttskydd

Eftersom du vid en flytt kan komma att ha dina saker (främst lös egendom) på olika ställen under en tid, finns det även ett flyttskydd i din hemförsäkring. Det innebär att dina saker är försäkrade på två adresser samtidigt. Hur många dagar flyttskyddet gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men det är vanligt med till exempel en månads skydd från flyttdatum, både i det nya och det gamla hemmet.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen går att använda om du som privatperson blir krävd på skadestånd på grund av att du har skadat någon annan person, alternativ dennes egendom. Om detta skulle ske kan ditt försäkringsbolag hjälpa till med att utreda händelseförloppet för att se om du är skyldig att betala skadestånd eller inte. Ditt försäkringsbolag sköter då även eventuella förhandlingar med den person som kräver skadeståndet.

Ersättning för rättegångskostnader

I många fall går det att lösa de tvister som omfattas av hemförsäkringens ansvarsförsäkring utan att det behöver bli en rättslig tvist som blir en rättegång i en domstol, men om detta sker ersätter ditt försäkringsbolag även rättegångskostnaderna. Visar det sig att du faktisk är skadeståndsskyldig kan även ersättning betalas ut för detta.

Ingen ersättning vid oaktsamhet

En regel som gäller hos alla försäkringsbolag är att du alltid ska vara försiktig och inte handla oaktsamt. Detta betyder att om du medvetet utsätter dig själv eller någon annan för fara ersätter inte ansvarsförsäkringen eventuella skadeståndskrav eller rättegångskostnader. Hemförsäkringens ansvarsdel gäller inte om skadan skett på arbetet, eftersom din hemförsäkring avser täcka ditt hem och din fritid.

Rättsskydd

Rättsskyddet i hemförsäkringen innebär att du kan få ekonomisk ersättning för juridiska kostnader, såsom advokatarvode och rättegångskostnader, vid en juridisk tvist som rör dig eller din egendom. Visar det sig att du förlorar tvisten, betalar rättsskyddsförsäkringen även för din motparts eventuella kostnader, och blir du skadeståndsskyldig kan hemförsäkringens ansvarsskydd ge ersättning för dessa kostnader.

Det framgår i ditt försäkringsbrev exakt vilka tvister som ersätts av din rättsskyddsförsäkring. Men vanliga tvister där rättsskyddet tillämpas är bland annat vårdnadstvister och arvstvister. En del försäkringsbolag kan dock ha restriktioner gällande om rättsskyddet täcker tvister om exempelvis bodelning med någon du varit gift med eller levt tillsammans med. För vårdnadstvister kan det behöva ha gått ett par år sedan en separation, och så vidare.

Skadeståndstvist

Är en tvist en så kallad skadeståndstvist, täcker hemförsäkringens rättsskydd inte mål där värdet det tvistas om är mindre ett ett halvt prisbasbelopp. Gäller inte heller för skadeståndstvister som är riktade mot dig och som kan ersättas av ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskyddet gäller också vid tvist med ditt eget försäkringsbolag, om du till exempel anser att du blivit felaktigt ersatt för en skada.

Välja juridiskt ombud

Du kan själv välja vilket juridiskt ombud du vill ha, och genom hela processen sker kontakten främst med ombudet, som i sin tur har kontakt med både ditt försäkringsbolag samt din motpart i tvisten. Bland annat behöver ditt försäkringsbolag godkänna ombudets förfrågan om att rättsskyddet ska täcka de juridiska kostnaderna, innan processen kan dra igång.

Hög självrisk

Normalt gäller även att du får betala en självrisk om 20 procent av kostnaden, vilket med andra ord kan komma att bli ganska höga kostnader för dig som privatperson. Detta betalar du direkt till ditt ombud, och alltså inte via försäkringsbolaget. Självrisken är tyvärr svår att komma ifrån, och det brukar även finnas maxgränser för hur mycket rättsskyddsförsäkringen kan ersätta, alltså hur höga de juridiska kostnaderna får uppgå till.

Krav för att utnyttja rättskyddsförsäkring

Du behöver i regel ha haft en hemförsäkring med en outnyttjat rättsskydd under minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddsförsäkringen. Hos många försäkringsbolag kan du dock räkna med den tid du haft din hemförsäkring hos tidigare. Det viktiga är alltså att du aldrig ska gå oförsäkrad, inte ens under en kort period.

Läs även: Vad är id-kapning?

Överfallsskydd

Hemförsäkringens överfallsskydd innebär att ersättning kan betalas ut om du blir överfallen, eller till exempel utsatt för sexuellt våld. Du har rätt att få ersättning för såväl skador som uppstått vid händelsen, men även för den kränkning du eventuellt utsatts för. Behöver du därutöver psykologisk hjälp i form av bearbetning av händelsen, kan hemförsäkringens krisskydd ge ersättning för detta.

För att en händelse ska täckas av hemförsäkringens överfallsskydd får du inte ha utsatt dig för en alltför uppenbar risk, och det finns även restriktioner om du varit påverkad av alkohol eller droger vid tillfället. Handlar det om sexualbrott, är dessa restriktioner betydligt mildare. Observera även att det vid sexualbrott inte finns något krav på att fysiskt våld ska ha använts, för att ersättning ska betalas ut.

Läkarintyg och polisanmälan

För att få ersättning behöver en polisanmälan göras i samband med händelsen, på den ort eller i det land där överfallet inträffade. Du behöver dessutom uppsöka läkare och få ett läkarintyg. Ersättningen du kan få är för såväl tandskador och medicinsk invaliditet, men du kan även få ersättning för dödsfall om någon nära gått bort i samband med ett överfall. Du kan också få ersättning för dina personliga saker som stulits i samband med ett överfall.

Ingen ersättning för personer på samma försäkring

Hos de allra flesta försäkringsbolagen täcks inte de överfall som orsakats av någon som står skriven på samma försäkring. Detsamma gäller för hemförsäkringens krisskydd som du kan läsa mer om här nedan. Med andra ord kan våld och sexuella övergrepp som sker i hemmet många gånger falla utanför både överfallsskyddet och krisskyddet i hemförsäkringen. Det finns dock undantag, där en del försäkringsbolag helt enkelt täcker även dessa händelser.

Krisskydd

Hemförsäkringens krisskydd ger dig ersättning om du upplevt ett skadetillfälle som traumatiskt. Vanligtvis täcker ger krisskyddet upp till tio samtalstillfällen med en psykolog legitimerad psykolog. Du väljer alltså själv vilken psykolog du vill vända dig till. Har du en lång resväg kan försäkringen även komma att ge dig reseersättning till samtalen.

Om du till exempel blivit utsatt för ett inbrott i ditt hem, blivit överfallen och rånad, eller på något annat sätt utsatts för en traumatisk upplevelse i samband med en händelse som omfattas av hemförsäkringens övriga skydd, kan krisskyddet alltså ge ersättning för bearbetning av upplevelsen. Även traumatiska upplevelser som orsakats av naturkatastrofer eller terroristhandling kan ersättas.

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.