Utbetalning

En utbetalning är pengar som betalas ut från sitt konto. I de flesta sammanhang man läser detta handlar det om pengar som lämnar banken för att sedan sättas in på ditt konto, det kan till exempel vara en löneutbetalning eller utbetalningar av lån. I de fall man själv betalar ut pengar till någon annan av någon anledning så är det också fråga om en utbetalning samtidigt som du gör en inbetalning. Själva begreppet är väldigt lätt att förstå men kan ändå vara värt att förklara eftersom utbetalningar kan göras från så många instanser. Försäkringskassan gör utbetalningar av barnbidrag och pension, till exempel, och CSN gör utbetalningar av studielån. Banken gör låneutbetalningar och socialtjänsten gör utbetalningar av socialbidrag. Man kan alltså få utbetalningar från en lång rad håll såsom arbetsgivare, uppdragsgivare, banker och myndigheter. Man kan även göra utbetalningar av vinster från till exempel finansiella satsningar som man har gjort.

Utbetalning och inbetalning

Ordet utbetalning är egentligen oerhört intressant om man studerar det närmare. Ordet utbetalning avser förklara ett skeende, något som sker, en handling som någon vidtar och konsekvensen därav. En utbetalning från ett konto är något som till exempel en arbetsgivare gör. Utbetalningen görs till ett annat konto men kan även göras till exempel direkt till den person som tar emot utbetalningen. Faktum är att samtidigt som den som betalar ut pengarna gör en utbetalning gör vederbörande samtidigt en inbetalning, det vill säga betalar in pengar, i de fall pengarna förs in på ett annat konto.

Det fungerar likadant i de fall det är du som betalar ut pengar till någon annans konto, då gör du samtidigt en inbetalning till sammalunda konto. Detta är alltså bara två olika begrepp på samma händelse. Orden är alltså ett sätt att förklara någon form av transaktion. En utbetalning behöver dock inte göras till ett annat konto utan kan göras direkt till den person till vilken utbetalningen görs. Begreppen skiljer sig ifråga om betalningen men betydelsen är densamma oavsett vilket begrepp man använder sig av: ut- eller inbetalning.

Utbetalning av beviljat lån

En transferering innebär en förflyttning och överföring mellan samhällsgrupper. En transferering äger rum för att minska klassklyftorna i samhället. En transferering genomförs med hjälp av skatter. En utbetalning av ett socialbidrag är till exempel en transferering, överföring av skattepengar, till person i utsatt ekonomisk ställning. Transfereringar kan ske mellan olika former av instanser och utbetalningar görs i form av bidrag såsom barnbidrag eller bostadsbidrag. Studielån från CSN är också en form av transferering där den studerande lånar en viss summa från statskassan och får en utbetalning av sitt studielån på ett visst belopp varje månad.

Har man ansökt om ett lån och får lånet beviljat så görs en utbetalning av lånet till valt konto. Men det är alltså samtidigt så att det kreditföretag eller den bank som beviljat lånet samtidigt gör en inbetalning av lånet. Vilket begrepp man använder sig av är egentligen en smaksak. Den som får lånet utbetalt bekymrar sig dock inte över vilket begrepp som använts för att göra utbetalningen. Låntagaren emotser utbetalningen så att hen kan göra det som vederbörande har avsett med det inbetalade lånet.

Chatta