Köpebrev

Ett köpebrev är ett dokument som visar att en egendom bytt ägare. Det kan till exempel vara fråga om en fastighet. Köpebrevet fungerar även som ett kvitto. Det är skillnad på köpekontrakt och ett köpebrev. Ett köpekontrakt är ett dokument som reglerar alla villkoren kring ägarbytet, de villkoren behöver inte framgå i köpebrevet. Det finns lagar kring hur köpebreven ska vara formulerade, nämligen 4 kap 1§ Jordabalken. Det är vissa punkter som måste finnas med för att köpebrevet ska vinna laga kraft och det är: Underskrifter från båda parter det vill säga köpare och säljare. Vid anmodan ska underskrifterna även kunna styrkas med identitetshandling vid signeringstillfället. En överlåtelseförklaring som tydligt beskriver vad köpekontraktet gäller. Köpeobjektet bör framgå genom till exempel en fastighetsbeteckning. Köpeskilling ska framgå i fast summa eller kvadratmeterpriset. Om vissa villkor är förenade med köpet ska dessa framgå i köpebrevet.

Köpebrevet som juridisk handling

Köpebrevet granskas med fördel av jurist så att det är lagenligt formulerat. Överlåtelseförklaringen är viktig i köpebrevet och att både köpare och säljare är överens om hur överlåtelsen skett. Köpebrevet är juridiskt bindande och ska vid fastighetsöverlåtelse även skickas in till fastighetsregistret för lagfartsansökan. Detta är en viktig bit av överlåtelse av en fastighet. Lagfartsansökan styrks med hjälp av köpebrevet. Lagfarten måste överlåtas på fastighetens nya ägare för om detta inte sker kan säljaren sälja fastigheten en ytterligare gång till någon annan.

Så länge lagfarten inte överlåtits till den nya ägaren med hjälp av köpebrevet så ägs fastigheten av den tidigare ägaren enligt fastighetsregistret. Detta med lagfartsansökan är en oerhört viktig del av en fastighetsöverlåtelse och vissa mäklare kan se till att ansökan görs. Även den långivande banken kan ansöka om lagfarten och köpebrevet är alltså det kvitto som styrker att ägarbyte ägt rum. Köpebrevet är även det kvitto som styrker hur mycket fastigheten köptes för. Köpebrevet kan vara viktig om fastigheten ska säljas i framtiden då man ska deklarera för en eventuell vinst på försäljningen.

Detta är ett köpebrev (sammanfattning)

Köpebrev kan tecknas även vid överlåtelse av andra föremål, det behöver alltså inte röra sig om ett köp av en fastighet. Det kan gälla lös egendom såsom bilar, maskiner eller båtar, till exempel. Vid försäljningen kan det vara bra att teckna ett köpebrev som bevis och kvittens på att ägandet överlåtits till köparen. Att teckna ett köpebrev styrker att ägarbytet ägt rum och det kan vara bra inte bara för de som gjort affären utan även för utomstående som kanske undrar över ägarförhållandet.

Ett köpebrev är alltså betydligt kortare än ett köpekontrakt. Köpekontraktet innehåller alla de villkor, överenskommelser och klausuler som beslutats om i anslutning till köpet. Båda handlingarna är viktiga och ska förvaras bland viktiga dokument och handlingar. Vid försäljning av en fastighet används köpebrevet som underlag för lagfartsansökan vilket är en oerhört viktig del av ett fastighetsköp. Köpebrevet är ett slags kvitto på att överlåtelsen av fastigheten eller lösegendomen ägt rum. Ett köpebrev är ett bevis på överlåtelse samt en juridiskt bindande handling.

Chatta