Användarvillkor

Användarvillkor

Som kund hos Zmarta godkänner du användarvillkoren.

När du lämnar in en ansökan om privatlån, bolån, billån, att samla lån eller försäkring via www.zmarta.se, telefon eller på annat sätt, gör du detta till Freedom Finance Kreditservice AB, org.nr. 556647-0737 (nedan kallat ”Zmarta”). 

Zmarta är ett registrerat varumärke och ett affärsområde inom Freedom Finance Kreditservice AB. Zmarta innehar nödvändiga tillstånd och är underställt Finansinspektionens tillsyn.

I och med att du använder dig av Zmartas låne- och försäkringsförmedlingstjänst accepterar och godkänner du och din eventuelle medsökande dessa användarvillkor (nedan kallade ”villkor”).

Förmedlingstjänsten och din accept av dessa villkor innebär att du uppdrar åt Zmarta att vid ansökningstillfället efterfråga låneerbjudande och/eller försäkringar hos Zmartas samarbetspartners för din/er räkning. Därefter bevakar Zmarta löpande möjligheterna för er att erhålla bästa möjliga villkor avseende lån och försäkringar samt andra finansiella produkter.

Du kan när som helst avsluta Zmartas uppdrag genom att maila ”Uppsägning” till extra@zmarta.se eller ringa till 0771-47 48 49.

Notera att Zmarta är skyldig enligt lag att spara personuppgifter relaterade till en ansökan även vid uppdragets upphörande.

§ 1 Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att Zmarta tagit emot en ansökan om lån beställer Zmarta en kreditupplysning för både huvudsökande och för eventuell medsökande hos UC AB. Därefter kan Zmartas anslutna långivare, under en begränsad tid och i samma låneärende, beställa sin kreditupplysning utan att detta belastar dig/er. Kreditupplysning kan, av vissa långivare, i fåtal fall även komma att beställas av annat kreditupplysningsföretag än UC. Om så blir fallet påverkar dessa upplysningar inte varandra och därmed inte i heller den omfrågade.

Du/ni samtycker till att Zmarta inhämtar kreditbeslut och kompletterande uppgifter från de långivare som vi samarbetar med.

Du/ni medger även att kreditbeslut vad gäller din/er låneansökan får skickas till angiven e-mailadress.

Zmarta eller anslutna långivare kan komma att kontakta din/era arbetsgivare liksom göra sökningar i offentliga register för att verifiera lämnade uppgifter.  

§ 2 Samtycke för långivare att lämna ut information

Du/ni samtycker till att de långivare som prövar din/er låneansökan har rätt att lämna ut information om denna till Zmarta liksom i övrigt lämna information om dina/era mellanhavanden med långivarna. Detta samtycke behövs för att Zmarta ska kunna fullgöra sina åtaganden som låneförmedlare.

§ 3 Försiktighet vid nya lån

Innan du/ni tar ett lån är det viktigt att du/ni ser över ekonomin genom att t.ex. göra en budget för hushållet och kontrollera skuldsättningen i övrigt.

Använd gärna ”Hallå Konsument”, som är Konsumentverkets sajt för oberoende vägledning, för att få tips på hur man kan få bättre koll på sin privatekonomi och vad som kan göras för att få pengarna att räcka längre – info finns här.

§ 4 Medlemskap i Zmarta Extra

Den som gör en låneansökan via Zmarta blir medlem i Zmarta Extra. Syftet med Zmarta Extra och dess medlemskap samt dess stadgar återfinns här.

De uppgifter du lämnar till oss i samband med ansökan kommer även att behandlas av Zmarta Extra i enlighet med dess stadgar.

Du kan när som helst begära utträde från Zmarta Extra genom att maila ”Uppsägning” till extra@zmarta.se eller ringa till 0771-47 48 49.

§ 5 Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Freedom Finance Kreditservice AB (556647-0737), Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Zmarta behandlar personuppgifter i enlighet med gällande person- och dataskydds-lagstiftning. Zmarta kommer att behandla de personuppgifter som rör din/er ansökan för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig/er, Zmartas anslutna lån- och försäkringsgivare samt myndigheter.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du/ni till att Zmarta vidarebefordrar lämnade uppgifter till anslutna lån- och försäkringsgivare.

De personuppgifter som lämnas till oss i samband med inlämnad ansökan kommer att registreras i vår kunddatabas och därmed behandlas för nödvändig administration, bearbetning, prövning och dokumentering, arkivering samt för att upprätthålla kundrelationen.

Personuppgifter och övrig information som lämnas till oss behandlas även som ett led i vårt förebyggande arbete för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Av säkerhetsskäl och för att undvika missförstånd spelas alla telefonsamtal in och lagras.

Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Zmarta kan även komma att samköra lämnade personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera vårt register med sådana uppgifter som Zmarta anser vara en förutsättning för god kund- och registervård.

Lämnade kontaktuppgifter kan även användas för utskick av information och marknadsföring via post, telefon, sms eller e-mail. Om du/ni inte vill bli kontaktade av Zmarta i marknadsföringssyfte kan du/ni begära att bli spärrade från vidare kontakter. Du kan även när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter eller andra uppgifter. I båda fallen kan du ringa till 0771-47 48 49 eller mejla till info@zmarta.se.

Zmarta kommer för övrigt att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Exempelvis har du rätt att en gång per kalenderår begära information och utdrag om de personuppgifter som behandlas om dig hos Zmarta.

Om du önskar få ett sådant s.k. registerutdrag, ska du beställa detta skriftligen till;

Freedom Finance, Personuppgiftsombudet, Box 1068, 262 21 Ängelholm.

Mer information om behandling av personuppgifter avseende Zmarta Extra återfinns här.

Våra samarbeten

Zmarta samarbetar med över 20 banker, långivare och försäkringsbolag. På så sätt kan vi se till att du får det bästa erbjudandet med de bästa villkoren. Här nedanför ser du ett urval av våra samarbetspartners på långivarsidan.